top of page

ỨNG VIÊN có tư cách lưu trú TOKUTEI GINO trong 2 tuần ! 申請2週間後、特定技能在留カード取得の事例


𝐴𝑖 đ𝑎̃ 𝑡𝑟𝑎̉𝑖 𝑞𝑢𝑎 𝑡ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑐ℎ𝑜̛̀ đ𝑜̛̣𝑖 𝑡𝑢̛ 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑙𝑢̛𝑢 𝑡𝑟𝑢́ 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑚𝑜̛́𝑖 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑐𝑎́𝑖 𝑐𝑎̉𝑚 𝑔𝑖𝑎́𝑐 ℎ𝑜̂̀𝑖 ℎ𝑜̣̂𝑝 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 đ𝑜́ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑛𝑎̀𝑜. 𝑀𝑖̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖́𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑖𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑢̛́𝑛𝑔, ℎ𝑜̂̀𝑖 đ𝑖 𝑑𝑢 ℎ𝑜̣𝑐 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑜̛̣𝑖 ℎ𝑎̆̉𝑛 3 𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔,𝑐ℎ𝑖̉ 𝑠𝑜̛̣ 𝑟𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 ? 𝑇ℎ𝑢 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑣𝑎̣̂𝑦 𝑐𝑜́ 𝑜̂̉𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 ? 𝑁𝑜́𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑛𝑔 đ𝑖 𝑡𝑢̛̀ đ𝑎̂̀𝑢 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚 𝑛𝑒̂𝑛 𝑙𝑜 𝑙𝑎̆́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡ℎ𝑢̛́ 𝑛𝑢̛̃𝑎.

𝐺𝑖𝑜̛̀ đ𝑎̂𝑦 𝑘ℎ𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡ℎ𝑢̉ 𝑡𝑢̣𝑐 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑇𝑇𝑆 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑠𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑂𝐾𝑈𝑇𝐸𝐼 𝐺𝐼𝑁𝑂, 𝑑𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑒̂̀𝑢 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔 𝑜̛̉ 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑛𝑒̂𝑛 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̛𝑛. 𝑇ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 đ𝑜̂̉𝑖 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑏𝑎̣𝑛 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎𝑢. 𝑁𝑒̂𝑛 𝑐ℎ𝑎̆́𝑐 ℎ𝑎̆̉𝑛 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑏𝑎̣𝑛 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑏𝑎̆𝑛 𝑘ℎ𝑜𝑎̆𝑛 𝑙𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑠𝑢̛̣ 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑐𝑜́ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 ? 𝑇ℎ𝑜̛̀𝑖 𝑔𝑖𝑎𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑏𝑎𝑜 𝑙𝑎̂𝑢 ?

𝑉𝑎̣̂𝑦 ℎ𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑠𝑒̃ 𝑔𝑖𝑎̉𝑖 đ𝑎́𝑝 𝑡ℎ𝑎̆́𝑐 𝑚𝑎̆́𝑐 đ𝑜́ 𝑑𝑢̛̣𝑎 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖𝑒̣̂𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐𝑜̛ 𝑞𝑢𝑎𝑛 ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑖́ (𝑆ℎ𝑖𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑘𝑎𝑛) .

1. 𝐿𝑜 𝑙𝑎̆́𝑛𝑔 𝑣𝑒̂̀ ℎ𝑜̂̀ 𝑠𝑜̛ 𝑐𝑜́ 𝑣𝑎̂́𝑛 đ𝑒̂̀ ?

-> 𝑌𝑒̂𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 𝑣𝑖̀ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘ℎ𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 ℎ𝑜̂̀ 𝑠𝑜̛ 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑏𝑒̂𝑛 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑎̃ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛 ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑎 3 𝑣𝑜̀𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑜̉𝑛𝑔 𝑣𝑎̂́𝑛. 𝑁ℎ𝑎̆̀𝑚 𝑚𝑢̣𝑐 đ𝑖́𝑐ℎ 𝑥𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑔𝑖𝑎̂́𝑦 𝑡𝑜̛̀ 𝑐𝑜́ 𝑇𝐻𝐴̣̂𝑇 𝑣𝑎̀ đ𝑢̉ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑡𝑢̛ 𝑐𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎𝑦 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑟𝑜̂̀𝑖.

𝑉𝑜̀𝑛𝑔 1. 𝐷𝑢𝑦𝑒̣̂𝑡 ℎ𝑜̂̀ 𝑠𝑜̛ (𝑞𝑢𝑎 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑣𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎̂́𝑦 𝑡𝑜̛̀ 𝑥𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑑𝑎𝑛ℎ 𝑡𝑖́𝑛ℎ)

𝑉𝑜̀𝑛𝑔 2 . 𝑃ℎ𝑜̉𝑛𝑔 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑔𝑖𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 (𝑠ℎ𝑖𝑒𝑛 𝑘𝑖𝑘𝑎𝑛)

𝑉𝑜̀𝑛𝑔 3. 𝑃ℎ𝑜̉𝑛𝑔 𝑣𝑎̂́𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛

2. 𝐿𝑜 𝑙𝑎̆́𝑛𝑔 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑐𝑜́ đ𝑢̉ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 ?

-> Đ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑘𝑒̂̉ 𝑡𝑢̛̀ 𝑙𝑢́𝑐 𝑡𝑖̀𝑚 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑦𝑒̂́𝑢 𝑡𝑜̂́ 𝑛𝑎̀𝑦 đ𝑎̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑥𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛. 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑚𝑢𝑜̂́𝑛 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 đ𝑎̉𝑚 𝑏𝑎̉𝑜 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑡 đ𝑖̣𝑛ℎ,𝑐ℎ𝑒̂́ đ𝑜̣̂ 𝑑𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑇𝑜𝑘𝑢𝑡𝑒𝑖 𝐺𝑖𝑛𝑜 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 đ𝑢́𝑛𝑔 𝑙𝑢𝑎̣̂𝑡.

3. 𝐺𝑖𝑎̂́𝑦 𝑡𝑜̛̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑛𝑜̣̂𝑝 đ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 đ𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑢̛ 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑙𝑢̛𝑢 𝑡𝑟𝑢́ đ𝑎̃ đ𝑢̉ 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 ?

-> 𝑁𝑔𝑎𝑦 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑏𝑎́𝑜 đ𝑜̂̃ 𝑝ℎ𝑜̉𝑛𝑔 𝑣𝑎̂́𝑛,𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑠𝑒̃ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑣𝑎̀ ℎ𝑢̛𝑜̛́𝑛𝑔 𝑑𝑎̂̃𝑛 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑡𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑏𝑖̣ ℎ𝑜̂̀ 𝑠𝑜̛. 𝑁𝑒̂́𝑢 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑢 𝑠𝑒̃ 𝑦𝑒̂𝑢 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑏𝑜̂̉ 𝑠𝑢𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎𝑦.

𝐶𝑜̛ 𝑏𝑎̉𝑛 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑠𝑎𝑢 :

① 技能実習修了証明書 
  𝐆𝐢𝐚̂́𝐲 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐓𝐓𝐒 𝐤𝐢̃ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 
② 健康診断書
  𝐆𝐢𝐚̂́𝐲 𝐤𝐡𝐚́𝐦 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨̉𝐞
③ 住民票 ← 市役所
𝐏𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐝𝐚̂𝐧 (𝐱𝐢𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐜𝐨̛ 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡)
④ 在留カード コピー(指定書)
𝐁𝐚̉𝐧 𝐬𝐚𝐨 𝐭𝐡𝐞̉ 𝐧𝐠𝐨𝐚̣𝐢 𝐤𝐢𝐞̂̀𝐮 (𝐤𝐞̀𝐦 𝐛𝐚̉𝐧 𝐜𝐡𝐢̉ đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐠𝐚̆́𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐡𝐨̣̂ 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐮)
⑤ パスポート コピー
  𝐁𝐚̉𝐧 𝐬𝐚𝐨 𝐡𝐨̣̂ 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐮 (𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 đ𝐚̂̀𝐮 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐯𝐢𝐬𝐚)
⑥ 課税証明書 (平成𝟑𝟏年、令和𝟐年分)← 市役所
 𝐆𝐢𝐚̂́𝐲 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐞̂́ 𝐩𝐡𝐚̉𝐢 𝐧𝐨̣̂𝐩(𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟏𝟗 , 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟎) 𝐱𝐢𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐜𝐨̛ 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡
⑦ 納税証明書 (平成𝟑𝟏年、令和𝟐年分)← 市役所
 𝐆𝐢𝐚̂́𝐲 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐮𝐞̂́ đ𝐚̃ 𝐧𝐨̣̂𝐩(𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟏𝟗 , 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟎) 𝐱𝐢𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐜𝐨̛ 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡
⑧ 技能評価試験合格証明書 ← 会社
 𝐆𝐢𝐚̂́𝐲 𝐜𝐡𝐮̛́𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 đ𝐚̃ đ𝐨̂̃ 𝐤𝐢̀ 𝐭𝐡𝐢 đ𝐚́𝐧𝐡 𝐠𝐢𝐚́ 𝐤𝐢̃ 𝐧𝐚̆𝐧𝐠 <= 𝐱𝐢𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 
⑨ 年金手帳
 𝐒𝐨̂̉ 𝐭𝐚𝐲 𝐍𝐞𝐧𝐤𝐢𝐧
⑩ 源泉徴収票 (平成𝟑𝟏年、令和𝟐年分)← 会社
 𝐁𝐚̉𝐧 𝐠𝐨̂́𝐜 𝐛𝐚̉𝐧𝐠 𝐭𝐨̂̉𝐧𝐠 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐥𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐮𝐞̂́ 𝐭𝐡𝐮 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐩 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟏𝟗,𝟐𝟎𝟐𝟎 <= 𝐱𝐢𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 
⑪ 写真 3x4 (𝟐枚)
 𝟐 𝐚̉𝐧𝐡 𝟑𝐱𝟒
⑫ 日本へ入国前の送り出し機関の名前
 𝐓𝐞̂𝐧 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐱𝐮𝐚̂́𝐭 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐥𝐚𝐨 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐤𝐡𝐢 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭
⑬ 家族の所在地住所、電話番号
 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐚̣𝐢 𝐜𝐮̉𝐚 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡,𝐬𝐨̂́ đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢 𝐠𝐢𝐚 đ𝐢̀𝐧𝐡.

4. 𝐿𝑜 𝑙𝑎̆́𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑐ℎ𝑜̛̀ 𝑏𝑎𝑜 𝑙𝑎̂𝑢 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑐𝑜́ 𝑡𝑢̛ 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑚𝑜̛́𝑖 ?

-> 𝑇ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑠𝑒̃ 𝑚𝑎̂́𝑡 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛𝑔 30-45 𝑛𝑔𝑎̀𝑦. 𝐶𝑢̃𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑐ℎ𝑖̉ 2 𝑡𝑢𝑎̂̀𝑛. 𝑀𝑜̛́𝑖 đ𝑎̂𝑦 𝑏𝑒̂𝑛 𝑚𝑖̀𝑛ℎ đ𝑎̃ 𝑐𝑜́ 𝑏𝑎̣𝑛 𝑛𝑜̣̂𝑝 ℎ𝑜̂̀ 𝑠𝑜̛ 𝑣𝑎̀𝑜 11/8/2021 𝑣𝑎̀ 𝑐𝑜́ 𝑡𝑢̛ 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑣𝑎̀𝑜 26/8/2021. 𝑇𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑣𝑜̉𝑛 𝑣𝑒̣𝑛 15 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑛𝑜̣̂𝑝.

thông báo đã có thẻ mới qua tin nhắn
chính thức đi nhận thẻ vào ngày 30/8/2021

5. 𝐿𝑜 𝑙𝑎̆́𝑛𝑔 𝑐𝑜́ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑐ℎ𝑖̣𝑢 𝑐ℎ𝑖 𝑝ℎ𝑖́ 𝑙𝑎̀𝑚 ℎ𝑜̂̀ 𝑠𝑜̛ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 đ𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑢̛ 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑙𝑢̛𝑢 𝑡𝑟𝑢́ ? -> 𝑉𝑒̂̀ 𝑣𝑎̂́𝑛 đ𝑒̂̀ 𝑛𝑎̀𝑦 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑦𝑒̂𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 𝑘ℎ𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑏𝑒̂𝑛 𝑚𝑖̀𝑛ℎ-𝑐𝑜̛ 𝑞𝑢𝑎𝑛 ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑖́,𝑘𝑒̂́𝑡 𝑛𝑜̂́𝑖 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦. 𝑀𝑜̣𝑖 𝑡ℎ𝑢̉ 𝑡𝑢̣𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 ℎ𝑜̂̀ 𝑠𝑜̛ 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 , 𝑠𝑒̃ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎 𝑏𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑢̛́ 3,𝑛ℎ𝑜̛̀ 𝑣𝑎̣̂𝑦 𝑚𝑎̀ 𝑙𝑖𝑒̂𝑛 𝑘𝑒̂́𝑡 𝑐ℎ𝑎̣̆𝑡 𝑐ℎ𝑒̃ ℎ𝑜̛𝑛.

𝑉𝑎̀ 𝑞𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑜̣𝑛𝑔 ℎ𝑜̛𝑛 𝑐𝑎̉, 𝑘ℎ𝑜𝑎̉𝑛 𝑐ℎ𝑖 𝑝ℎ𝑖́ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡ℎ𝑢̉ 𝑡𝑢̣𝑐,𝑥𝑖𝑛 𝑡𝑢̛ 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑙𝑢̛𝑢 𝑡𝑟𝑢́ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛 đ𝑒̂̀𝑢 𝑑𝑜 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑛ℎ𝑎̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑖 𝑡𝑟𝑎̉ 𝑐ℎ𝑜 𝑏𝑒̂𝑛 𝑚𝑖̀𝑛ℎ. 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑙𝑎̀ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑡𝑎́𝑐 𝑐ℎ𝑢𝑎̂̉𝑛 𝑏𝑖̣ ℎ𝑜̂̀ 𝑠𝑜̛ 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡,𝑟𝑜̂̀𝑖 𝑡𝑢̛̣ 𝑑𝑖 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑛𝑜̛𝑖 𝑙𝑎̀𝑚 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑚𝑜̛́𝑖.

𝑁𝑒̂́𝑢 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑔𝑖𝑜̛̀ 𝑛𝑎̀𝑦 𝑏𝑎̣𝑛 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑐ℎ𝑢̛𝑎 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 登録支援機関 𝐶𝑜̛ 𝑞𝑢𝑎𝑛 ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑖́ 𝑙𝑎̀ 𝑔𝑖̀ ? 𝑇ℎ𝑖̀ ℎ𝑎̃𝑦 𝑣𝑎̀𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̉ 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑠𝑎𝑢 đ𝑒̂̉ 𝑡𝑖̀𝑚 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑛ℎ𝑒́ ℎ𝑡𝑡𝑝𝑠://𝑤𝑤𝑤.𝑚𝑖𝑦𝑎𝑚𝑎.𝑝𝑟𝑜/𝑣𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚

𝑀𝑎𝑦 𝑚𝑎̆́𝑛 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡𝑢̛̣ 𝑛ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝑡𝑜̛́𝑖,𝑚𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑖́ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑡𝑟𝑜̛̀𝑖 𝑟𝑜̛𝑖 𝑥𝑢𝑜̂́𝑛𝑔. 𝑀𝑎̀ 𝑝ℎ𝑎̉𝑖 𝑡𝑢̛̣ 𝑡𝑖̀𝑚 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢,ℎ𝑜̣𝑐 ℎ𝑜̉𝑖. 𝐻𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑟𝑜̂̀𝑖 𝑡ℎ𝑖̀ 𝑠𝑒̃ 𝐾𝐻𝑂̂𝑁𝐺 𝐶𝐴̂̀𝑁 𝑇𝐼̀𝑀 𝐾𝐼𝐸̂́𝑀 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 !

Đ𝑜̂𝑖 𝑘ℎ𝑖 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑛𝑜́𝑖 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑢̛́𝑛𝑔 𝑣𝑖𝑒̂𝑛 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑜́ 𝑑𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑡𝑜̛́𝑖 𝑛ℎ𝑎𝑢,𝑛𝑒̂𝑛 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑛𝑔ℎ𝑖̃ 𝑘ℎ𝑖 đ𝑜̣𝑐 𝑥𝑜𝑛𝑔 𝑏𝑎̀𝑖 𝑣𝑖𝑒̂́𝑡 𝑛𝑎̀𝑦 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 đ𝑎̃ 𝑐𝑜́ 𝑑𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑟𝑜̂̀𝑖.


BÊN MÌNH VẪN LIÊN TỤC TUYỂN ỨNG VIÊN 14 NGÀNH NGHỀ TOKUTEI GINO HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ 🙌

𝑅𝑎̂́𝑡 𝑚𝑜𝑛𝑔 𝑠𝑜̛́𝑚 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 !

皆さんのご連絡をお待ちしております 

☆-----------------------☆---------------------☆ 𝐶𝑜̛ 𝑞𝑢𝑎𝑛 ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑦́ 𝑃ℎ𝑜̀𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ 𝑞𝑢𝑜̂́𝑐 𝑡𝑒̂́ 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑀𝑖𝑦𝑎𝑚𝑎 𝐻𝑜𝑚𝑒 𝐶𝑎́𝑐 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚: * 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 đ𝑜̂̉𝑖 𝑡𝑢̛ 𝑐𝑎́𝑐ℎ 𝑙𝑢̛𝑢 𝑡𝑟𝑢́ * 𝐺𝑖𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑙𝑎̀𝑚 𝑚𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑖́ * 𝑇𝑢̛ 𝑣𝑎̂́𝑛,ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑥𝑖𝑛 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑊𝑒𝑏𝑠𝑖𝑡𝑒:https://www.miyama.pro/vietnam 𝐹𝐵 : https://www.facebook.com/miyamahome 𝑁ℎ𝑜́𝑚 𝑔𝑖𝑎𝑜 𝑙𝑢̛𝑢 𝑣𝑎̆𝑛 ℎ𝑜́𝑎 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁ℎ𝑎̣̂𝑡 https://www.facebook.com/groups/295493435032637 𝑆𝑑𝑡 : 028-662-4111 𝐹𝑎𝑥. 028-662-7450 ☆-----------------------☆----------------------☆

閲覧数:350回0件のコメント

Comments


bottom of page